Onderdeel A: Algemeen

A1. Algemene bepalingen

A1.1 In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen met hoofdletter geschreven en hebben deze, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, de volgende betekenis:
Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in een contractuele relatie staat tot ULAC, uit hoofde van een met ULAC gesloten Overeenkomst.
Cursist: de natuurlijke persoon die, op basis van een aangegane Overeenkomst, feitelijk deelneemt aan de Cursus.
Cursus: open cursus of maatwerkcursus verzorgd door ULAC.
Datum: de datum zoals vermeld op de e-mail of brief.
Deelnamevoorwaarden: voorwaarden waaraan moet zijn voldaan alvorens er een Overeenkomst tot stand komt.
Doeltaal: taal waar de Cursus betrekking op heeft.
Inschrijvingsbevestiging: schriftelijke bevestiging van toegang van de Cursist tot de Cursus die wordt verstuurd nadat voldaan is aan de Deelnamevoorwaarden.
Maatwerkcursus: een door ULAC op maat gemaakte cursus ten behoeve van bedrijven, instellingen of faculteiten.
Offerte: gespecificeerd, Schriftelijk aanbod van ULAC aan Afnemer met betrekking tot de open Cursus of Maatwerkcursus.
Open cursus: een cursus die toegankelijk is voor iedereen die aan de toelatingseisen voldoet, dit ter beoordeling van ULAC.
Overeenkomst: de overeenkomst die door een Afnemer met ULAC wordt aangegaan in het kader van de Cursus.
Schriftelijk: per brief of e-mail.
ULAC: Utrecht Language Academy B.V., gevestigd te Utrecht. KVK 64037754.
Voorwaarden: de onderhavige algemene cursus- en trainingsvoorwaarden van ULAC.

A1.2 Indien de Afnemer niet tevens de Cursist is, dient de Afnemer er zorg voor te dragen dat de Cursist van de Voorwaarden op de hoogte is. Voor zover uit deze Voorwaarden verplichtingen voortvloeien voor de Cursist, is de Afnemer gehouden ervoor te zorgen dat de Cursist hieraan voldoet. De Afnemer is verantwoordelijk voor elke niet-naleving van de Voorwaarden door de Cursist.

 

A2. Toepasselijkheid

A2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Afnemer en ULAC, en op alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten, alsmede op alle door ULAC gedane Offertes.

A2.2 Indien de Afnemer op de Overeenkomst, of enige andere correspondentie met betrekking tot de Overeenkomst, zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen. Enig andersluidend beding in dergelijk andere voorwaarden doet aan het voorgaande niet af.

A2.3 Wanneer deze Voorwaarden tussentijds door ULAC worden gewijzigd, zijn deze wijzigingen van kracht op Overeenkomst die tot stand komt na na het moment van inwerkingtreding

A2.4 In geval van strijdigheid prevaleert de Overeenkomst boven de Voorwaarden.

A2.5 In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze Voorwaarden en een vertaling daarvan prevaleert de Nederlandse tekst.

 

A3. Totstandkoming Overeenkomst

A3.1 De Overeenkomst komt tot stand op de Datum dat de Afnemer het inschrijfformulier elektronisch instuurt of op de Datum dat ULAC de ondertekende Offerte heeft ontvangen.

A3.2 De Overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een inschrijving, een opdracht of een bestelling door de Afnemer bij ULAC en de aanvaarding daarvan door ULAC. De Afnemer aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden door zijn schriftelijke of mondelinge plaatsing van de inschrijving, opdracht of bestelling bij ULAC. De in de eerste volzin bedoelde aanvaarding door ULAC kan via elk communicatiemiddel plaatsvinden.

A3.3 In gevallen als genoemd in artikel C4 kan de gewijzigde Overeenkomst tevens tot stand komen indien ULAC, zonder bezwaar van de Afnemer, is gestart met de feitelijke uitvoering van de Cursus.

A3.4 Alle offertes en aanbiedingen van ULAC zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders door ULAC bepaald. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in de offerte of aanbieding zijn offertes en aanbiedingen van ULAC dertig dagen geldig.

A3.5 Alle door ULAC gehanteerde leveringstermijnen zijn streeftermijnen en derhalve geen fatale termijnen.

A3.6 ULAC is gerechtigd om de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Afnemer op te schorten, zolang de Afnemer niet aan al zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van enige met ULAC bestaande rechtsverhouding heeft voldaan.

A3.7 Een inschrijving of ondertekende Offerte kan door de Afnemer uitsluitend Schriftelijk worden herroepen of gewijzigd, en slechts indien deze herroeping of dit verzoek tot wijziging ULAC heeft bereikt, vóór de Datum waarop de Inschrijvingsbevestiging door de Afnemer is ontvangen, dan wel de ondertekende Offerte door ULAC is ontvangen.

 

A4. Deelname

A4.1 Als Deelnamevoorwaarden voor een Cursus gelden:

– het verstrekken van alle door ULAC gevraagde informatie, en

– het hebben voldaan van (het verschuldigde deel van) de cursuskosten.

A4.2 De Cursist dient op het aangegeven aanvangstijdstip aanwezig te zijn in de ruimte waar de Cursus wordt verzorgd.

A4.5 De cursuskosten worden bij te laat komen of verhindering niet gerestitueerd.

A4.6 ULAC is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer te vervangen door een andere docent of trainer in geval van ziekte of andere dwingende redenen, dit ter beoordeling van ULAC.

A4.7 ULAC kan toegang tot de Cursus ontzeggen in geval van wanprestatie. Dit houdt onder andere in het niet of niet tijdig betalen van het cursusgeld, maar ook het zich niet houden aan orde- en veiligheidsvoorschriften waartoe de Cursist op grond van deze Voorwaarden verplicht is.

 

A5. (Intellectuele) eigendomsrechten

A5.1 Alle (intellectuele) eigendomsrechten van de Cursussen berusten bij ULAC. Cursisten worden uitsluitend in de gelegenheid gesteld daarvan gebruik te maken en Cursisten/ Afnemers zijn – tenzij ULAC daartoe uitdrukkelijk, op schrift gesteld en ondertekend door de daartoe bevoegde personen, toestemming heeft verleend – niet gerechtigd deze op enigerlei wijze te vermenigvuldigen, openbaar te maken of te exploiteren.

 

A6 Afsluiting Cursus

A6.1 Sommige Cursussen worden afgesloten met een examen of toets.

A6.2 Een examen wordt afgenomen door een andere organisatie dan ULAC. De Afnemer en/of Cursist dient eventuele examengelden zelf te voldoen, tenzij bij de cursusinformatie anders is aangegeven.

A6.3 Een eindtoets om het bereikte niveau te bepalen wordt afgenomen door ULAC. De kosten van de toets zijn inbegrepen in het cursusgeld. Tenzij anders vermeld is er bij een toets geen herkansingsmogelijkheid.

A6.4 Tenzij anders is bepaald, ontvangen Cursisten na afloop van de Cursus een certificaat als ze de Cursus met goed gevolg hebben afgesloten (al dan niet na het afleggen van een examen of toets). Indien van toepassing is op het certificaat het aantal studiepunten (ECTS, European Credit Transfer System) en het eindniveau volgens het Europees Referentiekader vermeld.

 

A7. Betaling

A7.1 Tenzij anders overeengekomen dienen de cursusgelden door de Afnemer zelf te worden voldaan. Indien een ander dan de Afnemer betaalt, blijft de Afnemer echter verantwoordelijk voor voldoening van het cursusgeld.

A7.2 Bij het aangaan van de Overeenkomst verstrekt de Afnemer aan ULAC Schriftelijk alle gegevens die nodig zijn voor de facturering (zoals kostplaats- en ordernummers). Indien deze bij het aangaan van de Overeenkomst niet aantoonbaar Schriftelijk zijn verstrekt, geeft het ontbreken van deze gegevens bij facturering niet het recht om de betaling op te schorten.

A7.3 Indien niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, is de Afnemer in verzuim en verbeurt de Afnemer, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, de wettelijke rente, berekend over het niet-betaalde bedrag. Deze rente is onmiddellijk opeisbaar. Alle met incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de Afnemer.

A7.4 Betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom. Indien Afnemer meerdere facturen onbetaald laat strekt een betaling, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de op één na oudste factuur, enzovoort.

 

A8. Slotbepalingen

A8.1 In de Cursussen is de Doeltaal de instructietaal, tenzij anders aangegeven of overeengekomen.

A8.2 In het cursusgeld zijn kosten van een eventueel examen, boeken of andere studiematerialen niet inbegrepen, tenzij anders aangegeven of overeengekomen. De Afnemer/Cursist ontvangt voor aanvang van de Cursus informatie over het benodigde studiemateriaal zodat hij/zij dat zelf kan verwerven. Als de Afnemer een ander is dan de Cursist zorgt hij ervoor dat de Cursist hierover tijdig geïnformeerd is.

 

A9 Uitstel en aansprakelijkheid

A9.1 Als ULAC, vanwege bijvoorbeeld ziekte of afwezigheid van de docent, genoodzaakt is één of meer lessen uit te stellen of te verplaatsen, stelt het de Afnemer en de Cursisten – voor zover hun contactgegevens bij ULAC bekend zijn – daarvan zo spoedig mogelijk in kennis. ULAC zal uitgevallen lessen opnieuw aanbieden en, indien ULAC daarvan na overleg met de Afnemer afziet, een evenredig deel van het overeengekomen cursusgeld restitueren, zonder voor meer of anders aansprakelijk te zijn.

A9.2 ULAC is aansprakelijk voor schade die de Afnemer en/of Cursist lijdt als direct gevolg van een verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van de Cursus door ULAC, met dien verstande dat de schadevergoeding nooit meer bedraagt dan het door de Afnemer voor de Cursus verschuldigde bedrag.

 

A10. Geschillen

A10.1 Alle geschillen die ontstaan, in verband met een met ULAC gesloten Overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht, onder exclusieve toepassing van Nederlands recht.

 

Onderdeel B: Open Cursussen

B1 Algemeen

B1.2 Inschrijving kan uitsluitend geschieden via het digitale inschrijfformulier op de website van ULAC.

B1.3 Indien er voor de Cursus een verplicht intakegesprek geldt, wordt de Cursist na afloop geadviseerd over het aanbevolen startniveau voor een Cursus. hij/zij kan op basis hiervan de inschrijving voor een Cursus zo nodig herzien.

B1.4 Bij de cursusinformatie op de website van ULAC is aangegeven of een intake verplicht is.

B1.5 Het aantal beschikbare plaatsen per Cursus is in veel gevallen beperkt. Bij Cursussen waarbij het aantal inschrijvingen het aantal beschikbare plaatsen overschrijdt, worden deelnemers geplaats per binnenkomst van de inschrijving en betaling.

B1.6 Inschrijven voor een Cursus is alleen mogelijk als de Cursist beschikt over een tot het einde van deze Cursus geldig visum of verblijfsdocument.

B1.7 ULAC is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer te vervangen door een andere docent of trainer in geval van ziekte of andere dwingende redenen.

B1.9 ULAC kan toegang tot de Cursus ontzeggen ingeval van wanprestatie. Dit houdt onder andere in het niet of niet tijdig betalen van het cursusgeld, maar ook het zich niet houden aan orde- en veiligheidsvoorschriften waartoe de Cursist op grond van deze Voorwaarden verplicht is.

B1.10 Door het inzenden van het inschrijfformulier wordt aan ULAC toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit het inschrijfformulier verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor eigen activiteiten t.b.v. administratieve doeleinden van het uitvoeren van de cursus en overige voor ULAC relevante cursusinformatie.

 

B2 Cursusgeld en betalingsvoorwaarden

B2.1 De kosten voor iedere Cursus zijn vermeld bij de desbetreffende cursusinformatie op de website van ULAC.

B2.2 Betaling van het cursusgeld geschiedt vóór aanvang van de Cursus via overschrijving op het bankrekeningnummer van ULAC

B2.3 De kosten verbonden aan buitenlandse betalingen zijn voor de rekening van de Afnemer.

B2.4 Behoudens voor zover uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Voorwaarden wordt cursusgeld in geen geval gerestitueerd.

 

B3 Annulering

Van annulering is sprake als de Afnemer of ULAC, nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, van de Overeenkomst afziet.

B3.1 Annulering door Afnemer

B3.1.1 De Afnemer kan de Overeenkomst uitsluitend Schriftelijk annuleren.

B3.1.2 Bij annulering door de Afnemer worden in elk geval € 35 administratiekosten in rekening gebracht.

B3.1.3 Bij annulering door de Afnemer op een Datum tot 10 werkdagen voor aanvang van de Cursus wordt het ontvangen cursusgeld, onder aftrek van de onder B3.1.2 bedoelde administratiekosten, geretourneerd.

B3.1.4 Bij annulering door de Afnemer op een Datum binnen 10 werkdagen voor aanvang van de Cursus wordt 50% van het cursusgeld geretourneerd.

B3.1.5 Bij annulering door de Afnemer op een Datum binnen 5 werkdagen voor aanvang van de Cursus of na aanvang van de Cursus, vindt geen restitutie van cursusgeld plaats.

B3.1.6 Terugbetaling als bedoeld onder B3.1.3 en B3.1.4 vindt niet plaats in contanten, maar uitsluitend op het door de Afnemer vermelde rekeningnummer.

B3.2 Annulering door ULAC

B3.2.1 ULAC kan een Cursus annuleren als zich daarvoor onvoldoende Cursisten hebben aangemeld of zijn toegelaten, of als uitvoering van de Overeenkomst of Offerte voor ULAC anderszins bezwaarlijk is. ULAC streeft ernaar om een beslissing tot het annuleren van een Cursus uiterlijk één week voor de geplande aanvangsdatum van de Cursus te nemen.

B3.2.2 Bij annulering door ULAC wordt de Afnemer en/of Cursist daarvan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld. Hij/zij ontvangt daarvan in elk geval ook Schriftelijk bericht.

B3.2.3 Bij annulering door ULAC wordt het door de Afnemer betaalde cursusgeld, met inachtneming van artikel B3.1.6, volledig geretourneerd, zonder dat ULAC voor meer of anders aansprakelijk is.

 

B4 Cursustijden

B4.1 Voor de Cursus gelden de bij de desbetreffende cursusinformatie gegeven lesdagen en lestijden.

B4.2 ULAC is gerechtigd de genoemde lesdagen en lestijden te wijzigen. In dat geval zal ULAC de Afnemer/Cursist daarover zo spoedig mogelijk inlichten.

B4.3 Als de Afnemer/Cursist de Overeenkomst annuleert als gevolg van de gewijzigde cursustijden, dan geldt hiervoor het onder artikel B3.2.3 gestelde.

 

Onderdeel C: Maatwerkcursussen en -trainingen

C1. Algemeen

C1.1 ULAC verzorgt de Cursus conform de Voorwaarden en de specificaties die zijn opgenomen in de Offerte. In de Offerte wordt tevens vermeld tegen welk tarief de Cursus wordt verzorgd.

C1.3 ULAC is gehouden om de Cursus volgens de Offerte te verzorgen, als de Offerte binnen de aangegeven termijn is geaccepteerd.

C1.5 Bij acceptatie van de Offerte is de Afnemer 100% van de prijs verschuldigd.

C1.6 De Cursus dient aan te vangen op de in de Offerte genoemde startdatum. In overleg tussen Afnemer en ULAC kan de startdatum worden aangepast. Indien de Cursus niet binnen drie maanden na de (nader) overeengekomen startdatum is gestart, kunnen door de Afnemer aan een geaccepteerde Offerte geen rechten meer worden ontleend.

C1.7 De in de Offerte genoemde prijs geldt uitsluitend voor de desbetreffende Offerte.

 

C2 Annulering

Artikel B3 is van overeenkomstige toepassing.

C2.1 Annulering door Afnemer

C2.1.1 De Afnemer kan de Overeenkomst uitsluitend Schriftelijk annuleren.

C2.1.2 Bij annulering door de Afnemer binnen 4 weken voor aanvang van de Cursus of training wordt 50% van het cursusgeld terugbetaald. Terugbetaling vindt niet plaats in contanten, maar uitsluitend op het door de Afnemer vermelde bankrekeningnummer.

C2.1.3 Bij annulering door de Afnemer binnen 2 weken voor aanvang van de Cursus of training vindt geen restitutie van cursusgeld plaats. Het verzetten van de lessen die binnen een Cursus of training worden gegeven, of een deel ervan, naar andere dagen of tijdstippen dan in de Offerte vermeldt, kan uitsluitend plaatsvinden tot 2 weken voor aanvang van de Cursus of training tegen een vergoeding van €35 per verzoek. Binnen 2 weken voor aanvang van de Cursus of training is verzetten niet meer mogelijk.

C2.2 Annulering door ULAC

C2.2.1 Bij annulering door ULAC wordt de Afnemer daarvan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.

C2.2.2 Bij annulering door ULAC wordt het betaalde cursusgeld volledig teruggestort, zonder dat ULAC voor meer of anders aansprakelijk is.

 

C3 Uitstellen of verplaatsen van Cursussen of lessen

C3.1 Tussen Afnemer en ULAC kan worden overeengekomen dat de lessen die binnen een Cursus worden gegeven, of een deel ervan, plaatsvinden op andere dagen of tijdstippen dan in de Offerte vermeld. Afnemer en ULAC komen daarbij tevens overeen hoe de daaraan verbonden kosten worden verdeeld. Uitgangspunt hierbij is dat ULAC kosten doorberekent als de wijziging niet ten minste 48 uur voor de eerder overeengekomen aanvangstijd van de les of Cursus is overeengekomen.

C3.2 Voor Cursussen of lessen op de eerste werkdag na een weekend of feestdag geldt dat een eventuele wijziging minimaal 48 uur voor dat weekend of de desbetreffende feestdag moet zijn overeengekomen.

 

C4 Wijzigingen van de Overeenkomst

C4.1 ULAC en de Afnemer kunnen gedurende de looptijd van de Cursus in overleg besluiten tot aanpassingen van de Overeenkomst. Dergelijke afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

C4.2 Verzoeken van de Afnemer zullen door ULAC altijd op haalbaarheid worden getoetst en met een aangepaste Offerte aan de Afnemer worden bevestigd. Na acceptatie van de Offerte door de Afnemer komt een nieuwe Overeenkomst tot stand.

C4.3 ULAC is niet gehouden om de gewijzigde Overeenkomst uit te voeren zolang de Afnemer de gewijzigde Offerte nog niet Schriftelijk heeft geaccepteerd.

C4.4 Als ULAC, zonder bezwaar van de Afnemer, voorafgaand aan de Schriftelijke acceptatie aanvangt met de feitelijke uitvoering van de Cursus, is de Afnemer in elk geval een evenredig deel van de cursuskosten verschuldigd.

 

D BTW

D1 ULAC is niet BTW-plichtig voor de door haar verzorgde taalcursussen. Voor de andere cursussen en activiteiten wordt de BTW-plichtigheid per cursus en activiteit bepaald. De BTW is in voorkomende gevallen vermeld op de offerte en nota.

 

Ingangsdatum: 10 september 2015

Copyright 2015 Utrecht Language Academy